BIEG NA PAŚCIĄ GÓRĘ O PUCHAR WÓJTA GMINY CHEŁMIEC 23.04.2017r.

1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka funduszy na pomoc  Kacpra Konstantego ze Świniarska;
 • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Chełmiec;
 • Promocja Gminy Chełmiec;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Stary Sącz oraz Ścieżki przyrodniczo-leśnej Rdziostów ;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
2. ORGANIZATOR
 • Fundacja Na Ratunek Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec, KRS: 0000518401;
 • Urząd Gminy Chełmiec – główny sponsor imprezy;
3. TERMIN I MIEJSCE:

23.04.2017r.- Niedziela  godz. 12:00 Zespół Szkół w Chełmcu: Orlik / Rolkowisko - Lodowisko / Basen Aqua Centrum –  Paścia Góra.

4. TRASA

Start oraz meta zawodów usytuowana jest  obrębie centrum sportowego Gminy Chełmiec tj. Zespół Szkół w Chełmcu: Orlik / rolkowisko / lodowisko / basen aqua centrum. Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą na ulicach przyległych do centrum sportowego tj. ulice Szkolna oraz Słoneczna. Młodzież gimnazjalna rywalizować będzie na trasie wyznaczonej wzdłuż ulic: Szkolna, Wincentego Witosa, Słoneczna, Batalionów Chłopskich, Wengrzynek, Magazynowa, Słoneczna, Szkolna. Bieg główny oraz towarzyszący wytyczony zostanie wzdłuż ulic: Szkolna, Słoneczna, Wincentego Witosa, Batalionów Chłopskich, następnie wzdłuż potoku Biczycanka do Biczyc Dolnych, Biczyce Górne, dalej odcinek przez Las Chełmiecki ścieżką przyrodniczą „Rdziostów” Nadleśnictwa Stary Sącz pod krzyż, zbieg ulicą Batalionów Chłopskich, Wengrzynek, Magazynowa, Szkolna, Słoneczna do mety zlokalizowanej w centrum sportowym. Na trasie biegu głównego zlokalizowany zostanie jeden punkt nawodnienia zabezpieczony przez członków i wolontariuszy Fundacji.

5. PROGRAM ZAWODÓW

23.04.2017r. Niedziela:

 • Godz. 09:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników;
 • Godz. 11:45 zakończenie rejestracji zawodników;
 • Godz. 11:50 krótka odprawa przedstartowa;
 • Godz. 12:00 start zawodów;
  -  12:00 Bieg Przedszkolaka – dystans ok 100 m;
  -  12:15 Bieg Dzieci klas I – III – dystans ok 200 m;
  -  12:30 Bieg Dzieci klas IV – VI – dystans ok 400 m;
  -  12:50 Bieg Młodzieży Gimnazjalnej – dystans ok 1000 m;
  -  13:30 Bieg Towarzyszący oraz Marsz Nordic Walking – dystans ok 3 km – limit czasu 1 godz;
  -  14:15 Bieg główny – dystans ok 10 km – limit 2 godz;
 • Godz. 14:30 otwarcie bufetu;
 • Godz. 16:00 wręczenie pucharów, zakończenie zawodów;
7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Uczestnikiem biegu głównego może być osoba, która najpóźniej w dniu 06.09.2015r. ukończy 18 lat,
 • udział osób niepełnoletnich w biegach towarzyszących na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielanej w biurze zawodów;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika  w punkcie kontroli;
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 500 osób łącznie na wszystkie biegi;
 • Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń 28.02.2017r. zakończenie dn. 15.04.2017r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się zatwierdzonej płatności zawodnika na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
 • Zawodnik od momentu rejestracji ma 2 tygodnie czasu na dokonanie opłaty startowej;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach  i wynosi:

 • 45 zł opłata indywidualna bieg główny uiszczona w terminie do 15.04.2017r;
 • 30 zł opłata indywidualna bieg towarzyszący uiszczona w terminie do 15.04.2017r;
 • 25 zł opłata indywidualna biegi dla dzieci i młodzieży uiszczona w terminie do 15.04.2017r;
 • 120 zł opłata rodzinna uiszczona w terminie do 15.04.2017r; (rodzina najbliższa, tj Mama, Tata, Syn, Córka, Dziadek, Babcia – maksymalnie 4 osoby);
 • 50 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 23.04.2017r – bieg główny;
 • 40 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 23.04.2017r – bieg towarzyszący;
 • 30 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 23.04.2017r – biegi dla dzieci;

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec
KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy
Nr: 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: Bieg Na Paścią Górę+  imię i nazwisko uczestnika lub nazwisko całej rodziny;

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • numer startowy – umieszczony z przodu widoczny i możliwy do odczytania sposób;
 • odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;
11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • posiłek regeneracyjny po biegu;
 • bezpłatny bilet na 1 godzinę na basen Aqua Centrum w Chełmcu do wykorzystania w dniu zawodów, tj. 23.04.2017r.
 • pamiątkowy medal;
 • puchary dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących kategorii:

 • Najszybszej rodziny – warunkiem klasyfikacji jest udział co najmniej trzech członków rodziny w następujących biegach – do klasyfikacji na najszybszą rodzinę będą uwzględniane 3 najlepsze występy członków rodziny:
  • bieg główny – dorosły członek rodziny;
  • bieg towarzyszący – członek rodziny;
  • biegi dla dzieci – członek rodziny;
  • za udział w poszczególnych biegach przyznawane będą punkty za uzyskane miejsca zgodne z zajętym miejscem przez członka rodziny. Wygrywa ta rodzina, która w 3 biegach zdobędzie najmniej punktów, np: tata startował w biegu głównym i zajął 1-sze miejsce – uzyskał 1 pkt; mama startowała w biegu towarzyszącym i zajęła 1 miejsce – uzyskując 1 pkt; córka startowała w biegu przedszkolaka zajmując 1 miejsce – zdobyła 1 pkt, syn startował w biegu gimnazjalisty zajmując 2 miejsce zdobył 2 pkt. Podsumowując rodzina do klasyfikacji rodzinnej zdobyła 3 pkt (3 członków rodziny w 3 biegach zdobyło 1 miejsce i tym samym zgromadziła 3 punkty);
  • przyznawane będą puchary dla pierwszych pięciu rodzin!;
  • dziewczynek i chłopców w biegach przedszkolaka – miejsca 1 – 3 puchar;
  • dziewczynek i chłopców w biegach dzieci klas I – III  – miejsca 1 – 3 puchar;
  • dziewczynek i chłopców w biegach dzieci klas IV – VI  – miejsca 1 – 3 puchar;
  • dziewczyn i chłopców w biegach młodzieży gimnazjalnej  – miejsca 1 – 3 puchar;
  • Open Kobiet i Mężczyzn – bieg towarzyszący – miejsca 1 – 3 puchar;
  • Open Kobiet i Mężczyzn – marsz nordic walking – miejsca 1 – 3 puchar;
  • Open Kobiet i Mężczyzn – bieg główny – miejsca 1 – 3 puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie zależnym od biegu. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy  niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Dodatkowe kategorie mogą zostać stworzone z chwilą uzyskania odpowiedniej puli nagród od sponsorów;

13. PUNKTY ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia jeden punkt nawodnienia zlokalizowany na ok 5 km. Po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek.

14. ZABEPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Oznaczenie trasy wykonane będzie przy użyciu taśm oraz znaków umieszczonych na podłożu. W miejscach newralgicznych znajdować się będą sędziowie wskazujący poprawny kierunek biegu.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;